Patentas

 

PATENTAS LT 5305 B

UAB „Vexillum“ nuosavybės teise priklauso LR Valstybinio patentų biuro išduotas išradimų patentas Nr. 5305, kuris suteikia teisę išimtinai UAB „Vexillum“ Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti duomenų apibendrinimo sistemą loterijoms ir su ja susietais būdais.


Trumpai tariant, UAB „Vexillum“ vienintelė Lietuvos Respublikoje turi teisę organizuoti ir vykdyti prekybines loterijas, naudojant ryšio priemones (judriojo ir fiskuoto ryšio telefonai, laiškai, elektroniniai laiškai ir t.t.) bei unikaliu būdu tiek asmens duomenų saugumo, tiek optimalių laiko ir sąnaudų prasmėmis, sisteminti ir saugoti loterijos metu gautus prekybinių loterijų dalyvių asmens duomenis.


Be kita ko, UAB „Vexillum“ užtikrindama prekybinių loterijų metu surinktų loterijų dalyvių asmens duomenų teisinę apsaugą yra įsiregistravusi LR Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (asmens duomenų valdytojo identifikavimo kodas P4444) ir kaupia, sistemina bei saugo asmens duomenis išimtinai teisės norminių aktų nustatyta tvarka ir būdais.
UAB „Vexillum“ prekybinių loterijų, naudojant telefoninį ryšį, organizavimui ir vykdymui yra naudojamas išimtinai UAB „Vexillum“ ryšio paslaugų tiekėjo suteiktas trumpasis telefono Nr. 19911.
    
TEISINĖ INFORMACIJA

Išradimus kaip pramoninės nuosavybės objektus įteisina LR civilinis kodeksas bei LR patentų įstatymas, kuris be kita ko reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų teises bei pareigas, atsirandančias sukūrus išradimus, suteikia šiems išradimams teisinę apsaugą. Sekant minėtų teisės norminių aktų turiniu išradimų apsaugos forma - patentas, kurį išduoda Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras teisės norminių aktų nustatyta tvarka.


Patento savininko teisės ir jų gynimo būdai


Patento savininkui (UAB „Vexillum“) LR patentų įstatymo 26 str. suteikia išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo naudoti duomenų apibendrinimo sistemą loterijoms ir su ja susietais būdais bei naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai duomenų apibendrinimo sistemą loterijoms ir su ja susietais būdais gautą gaminį, o būtent prekybinę loteriją.

UAB „Vexillum“ nėra suteikusi leidimo tretiesiems asmenims savo veikloje naudoti patentu saugomą išradimą (duomenų apibendrinimo sistemą loterijoms ir su ja susietais būdais), todėl asmenys savo veikloje naudojantys, siūlantys parduoti, importuoti, eksportuoti tiesiogiai patentu saugomą išradimą ar jį naudojant gautą gaminį (prekybinę loteriją bei jos metu gautus ir atitinkamai susistemintus loterijos dalyvių asmens duomenis) laikytini pažeidžiančiais UAB „Vexillum“ teisėtus interesus, o jų veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje – neteisėta.


Tretiesiems asmenims pažeidus teisėtus patento savininko (UAB „Vexillum“) interesus, o būtent išimtinę teisę į patentu saugomą išradimą (duomenų apibendrinimo sistema loterijoms ir su ja susietais būdais), pastaroji turi teisę kreiptis į teismą ir savo pasirinkimu reikalauti taikyti teisės norminių aktų nustatytus pažeistų teisių gynimo būdus, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) pripažinti teises; (ii) įpareigoti trečiuosius asmenis nutraukti neteisėtus veiksmus; (iii) uždrausti tretiesiems asmenims atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala; (iv) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas.

 
smart foreash